[FR] [EN] Contact   Over deze website  Ga naar het Belgium.be portaal  Ga naar het FOD portaal  Ga naar het WIV website
BELGIAN BIOSAFETY SERVER
  [Home Page] [Zoek]

Het samenwerkingsakkoord inzake bioveiligheid
(Laatste herziening: February 28, 2006 )

----------------------------------------------------------------------------------


Hyperlink versie van het samenwerkingsakkoord

Het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de administratieve en wetenschappelijke coördinatie inzake bioveiligheid opzet een gemeenschappelijk wetenschappelijk evaluatiesysteem voor de federale Staat en de Gewesten. In dit systeem worden alle aspecten waarmee moet rekening gehouden worden in het kader van gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) en pathogenen, op een gecoördineerde manier geëvalueerd, onafhankelijk van de specifieke reglementering(en) terzake.

Het samenwerkingsakkoord heeft tot doel:
- de geharmoniseerde omzetting van de europese richtlijnen betreffende GGO's en producten op basis van GGO's;
- de inrichting van een gemeenschappelijk wetenschappelijk evaluatiesysteem inzake bioveiligheid voor de Federale Staat en de Gewesten;
- de coördinatie van de toepassing van de bovenvermelde richtlijnen op regionaal, federaal en internationaal niveau.

 

Wettelijke basis

Het samenwerkingsakkoord wordt op federale en gewestelijke niveau door specifieke wetgevingen goedgekeurd:

Federale Staat: Wet van 3 maart 1998
Vlaams gewest: Decreet van 17 december 1997
Brussels Hoofdstedelijk gewest: Ordonnantie van 20 mei 1998
Waals gewest: Decreet van 5 juni 1997

Het gemeenschappelijk wetenschappelijk evaluatiesysteem bestaat uit de Adviesraad voor Bioveiligheid en de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie.

De Adviesraad voor Bioveiligheid (ARB) adviseert de bevoegde overheden over de veiligheid van activiteiten met GGO's en pathogenen, inclusief ecologische en genetische aspecten in verband met biodiversiteit.
De taken, structuur en werking van de Raad worden in artikel 5 tot 11 van het samenwerkingsakkoord beschreven.
Wat het ingeperkt gebruik betreft (laboratoria, serres, animalaria, productie-eenheden) kan de Raad geraadpleegd worden door de Gewesten of door de SBB. In geval van doelbewuste introductie van GGO's in het leefmilieu of bij in de handel brengen van GGO's of van producten die er bevatten moet altijd de Raad geraadpleegd worden.
De Raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de regionale en federale overheden. Hij wordt bijgestaan door experten in zijn wetenschappelijke werk. Het secretariaat van de Raad wordt verzekerd door de SBB.

Meer informatie is beschikbaar uit de Website van de Adviesraad voor bioveiligheid

De Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB) is samengesteld uit een administratief secretariaat, een multidisciplinaire groep van wetenschappers, en uit een laboratorium voor onderzoek en expertise i.v.m. bioveiligheid.
In overeenstemming met het samenwerkingsakkoord (artikels 12 en 18), het de SBB de volgende praktische taken:

  • de evaluatie van de bioveiligheid van ingeperkt gebruik activiteiten: de SBB bepaalt geval per geval de specifieke normatieve criteria die in een gegeven inrichting moeten toegepast worden in functie van elke activiteit die er plaatsvindt. Ze adviseert de regionale bevoegde overheid omtrent de voorwaarden die moeten opgelegd worden inzake bioveiligheid;
  • de evaluatie van de bioveiligheid van aanvragen van doelbewuste introductie van GGO's in het leefmilieu of van het in de handel brengen van GGO's of van producten die er bevatten, voor dewelke de SBB van de Adviesraad voor Bioveiligheid een mandaat heeft verkregen;
  • het secretariaat van de Adviesraad voor Bioveiligheid;
  • het voorstellen van maatregelen aan de Raad of de overheden, voor de bescherming van de menselijke gezondheid en het leefmilieu;
  • de archivering van dossiers van bioveiligheid en de bescherming van vertrouwelijke informatie;
  • de mededeling van relevante informatie aan de Europese Commissie in verband met de toepassing van EU richtlijnen inzake GGO's;
  • het wetenschappelijke ondersteuning aan de Belgische delegaties op internationale vergaderingen.

Voor meer informatie, bezoek het "SBB Hoofdstuk" op dit Website

 [Home Page] [Zoek] Copyright ©2005 IPH-SBB  Contact  Privacy