[FR] Contact  Over deze website  Ga naar het Belgium.be portaal  Ga naar het FOD portaal   Ga naar de website van de Vlaamse milieuadministratie    Ga naar het BIM website    Ga naar het portaal van het Waals gewest   Ga naar het WIV website
BELGIAN BIOSAFETY SERVER
  [Home Page] [Vorig Menu] [Zoek]

Ingeperkt gebruik van GGO's en pathogenen
Algoritme voor het bepalen van de vereiste persoonlijke beschermings- en inperkingsmaatregelen bij differentiële diagnostiek en/of biochemische analyses op biologische stalen van patiënten die mogelijk besmet zijn met het Ebolavirus
(Laatste herziening: January 30, 2015 )

----------------------------------------------------------------------------------

Patiënt categorisatie
Bevestigd geval
Gevallen in onderzoek
Koorts
Neen/Ja
Neen
Ja
Ja
Risicozone
Ja
Ja/Neen
Ja
-
Blootstelling
Neen
Ja
-
 
Staal categorisatie
Standaard staal (onwaarschijnlijk besmet met Ebolavirus)
Risicovol staal (waarschijnlijk besmet met Ebolavirus)
Persoonlijke beschermings- en inperkingsmaatregelen bij differentiële diagnostiek en/of  biochemische analyses op biologische stalen van patiënten die mogelijk besmet zijn met Ebolavirus Gezien het onwaarschijnlijk is dat deze stalen besmet zijn met het Ebolavirus, kunnen deze stalen volgens de standaardprocedures worden geanalyseerd, zijnde:

  • Biochemisch onderzoek (serologie, hematologie, klinische chemie) kan gebeuren buiten inperkingsniveau mits een correct naleven van de wetgeving Welzijn op het werk

 

In kader van de wetgeving Ingeperkt Gebruik van GGO’s en Pathogenen en Welzijn op het Werk dienen hierbij volgende inperkingsniveaus te worden nageleefd:

Iedere handeling die een vermeerdering inhoudt van het Ebolavirus, dient onder inperkingsniveau 4 te gebeuren.

In geval het differentiële diagnostiek en/of biochemische analyses betreft die geen Ebola virus replicatie inhouden, is uit voorzorgsprincipe een inperkingsniveau 3 vereist met bijkomende maatregelen die iedere kans op inhalatie van infectieuze aerosols of druppels, (in)direct contact met huid en slijmvliezen of parenterale inoculatie tot een minimum beletten (details zie bioveiligheidsrichtlijn).

Indien hier niet aan kan worden voldaan, dienen de stalen te worden verstuurd naar een hiervoor geschikte inrichting volgens de transportvereisten van de WGO (pdf)

 

Geen/verdacht geval: Indien de diagnose van malaria of andere diagnostiek geen uitsluitsel geeft en/of de patiënt herstelt niet (koorts blijft), dient er rekening gehouden te worden dat de patiënt alsnog mogelijk besmet is met het Ebolavirus en wordt het oorspronkelijk “geen Ebola geval” vanaf nu gecategoriseerd onder “waarschijnlijk geval” en de stalen behandeld als zijnde “risicovolle stalen”.

Blootgesteld geval: Zolang de persoon asymptomatisch is, is hij niet besmettelijk; de virale belasting in een staal genomen van deze persoon ligt heel laag. In dit geval wordt het staal zoals een standaard staal behandeld. Een blootgestelde persoon kan echter evolueren naar een waarschijnlijk of bevestigd Ebola geval. Elk staal dat op dat moment wordt afgenomen, wordt als “risicovol staal” beschouwd.

Waarschijnlijke geval: Indien de koorts (≥ 38.5° C) verdwijnt binnen de 72u na behandeling en er is 1 PCR resultaat negatief of indien 2 opeenvolgende PCR testen (over een periode van > 48u) negatief zijn, kan het “waarschijnlijke Ebola geval” vanaf nu gecategoriseerd worden onder “geen Ebola geval” en bijgevolg kunnen de nu afgenomen stalen worden behandeld als zijnde “standaard stalen”. Niettemin indien er vermoeden is van een andere hoog pathogeen micro-organisme is het aangeraden de strikte maatregelen aan te houden.

Koorts: Elke patiënt die binnen de 21 dagen na terugkeer uit een risicozone* koorts (≥ 38.5 °C) vertoont of tijdens de laatste 24 uur koorts heeft gehad.

Waarschijnlijke geval, Blootstelling? Ja/Ja?: Patiënten bij wie het blootstellingsrisico niet kan worden geëvalueerd en er bijgevolg enige twijfel is, worden gecategoriseerd als “waarschijnlijk geval”.

 

Deze info is gebaseerd op de huidige wetenschappelijke kennis en kan onderwerp zijn van aanpassingen of verbeteringen wanneer nieuwe informatie beschikbaar is. Gelieve eventuele wijzigingen na te gaan op onze website www.biosafety.be

Bij verdere vragen kan u de dienst SBB (Rue Juliette Wytsmanstraat 14 | 1050 Brussel) bereiken per e-mail: contained.use@wiv-isp.be of telefonisch op het nummer: 02 642 52 93.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Welzijn op het werk: Voor contactgegevens van de diensten Welzijn op het Werk, gelieve volgende link te raadplegen: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6550

Informatie voor burgers en gezondheidsprofessionals in België: info-ebola.be

 

Referentie

Operationele procedure voor het beheer van het volksgezondheidsrisico in verband met de epidemie van ebola hemorragische koorts in West-Afrika en DRC Voor gezondheidswerkers - Update oktober 2014

 [Home Page] [Vorig Menu] [Zoek] Copyright ©2005 WIV-SBB  Contact  Privacy