[FR] [EN] Contact   Over deze website  Ga naar het Belgium.be portaal  Ga naar het FOD portaal   Ga naar de website van de Vlaamse milieuadministratie    Ga naar het BIM website    Ga naar het portaal van het Waals gewest   Ga naar het WIV website
BELGIAN BIOSAFETY SERVER
  [Home Page] [Zoek]

Ingeperkt gebruik van GGO's en pathogenen
(Laatste herziening: May 26, 2016 )

----------------------------------------------------------------------------------

Ingeperkt gebruik is elke activiteit waarbij organismen genetisch worden gemodificeerd of waarbij GGO's en/of pathogene organismen worden gekweekt, opgeslagen, getransporteerd, vernietigd, verwijderd of anderszins gebruikt, en waarbij specifieke inperkingsmaatregelen worden gebruikt om het contact van die organismen met de bevolking en het milieu te beperken en om de bevolking en het milieu een hoog veiligheidsniveau te garanderen.

Europa
België

Reglemetair Kader

(informatie alleen in het Engels)

Reglementaire teksten, Contacten, Procedures, Formulieren
(klik op de naam van het Gewest waar uw ingeperkt gebruik plaatsvindt)

Rampenplannen

EU wetgeving inzake ingeperkt gebruik: historische achtergrond
Richtlijn 2009/41/EG: Volledige tekst
Richtlijn 2009/41/EG: hoofdelementen
Andere EU wetgevingen inzake ingeperkt gebruik

Omzetting van wetgeving "ingeperkt gebruik" in België: historische achtergrond

Vlaams gewest

Waals gewest

Brussels Hoofdstedelijk gewest

* Fumigatie: Herziening van de indeling van formaldehyde en gevolgen van die herziening
* Hulpmiddelen voor Risicobeoordeling en Risicobeheer met Richtlijnen, aanbevelingen, Technische nota's , Weblinks

* Voor gezondheidswerkers - Update oktober 2014 -

Algoritme voor het bepalen van de vereiste persoonlijke beschermings- en inperkingsmaatregelen bij differentiële diagnostiek en/of biochemische analyses op biologische stalen van patiënten die mogelijk besmet zijn met het Ebola virus

Bioveiligheidsrichtlijn betreffende de differentiële diagnose en/of andere biochemische analyses op biologische stalen van patiënten in onderzoek naar een Ebola virus infectie

* Bio-incidents en in het laboratorium opgedane infecties : short introduction, references and recently reported laboratory-acquired infections (in het Engels)

* Recently reported Laboratory-Acquired Infections or related studies

* Inrichtingen met een Hoog Inperkinsgniveau in België Rapport periode 1995 - 2008 (PDF, 2.2 MB)
* Resolutie van WGO inzake "de bioveiligheid in het laboratorium" (in het Engels)  
Veel Gestelde Vragen : "FAQs"

Het ingeperkt gebruik van pathogenen en/of genetisch gemodificeerde micro-organismen (GGM's) of organismen (GGO's) wordt in België gereglementeerd op regionaal niveau.

De Belgische regionale wetgevingen zijn gebaseerd op de implementaties of de uitvoering van de Europese Richtlijn 2009/41/EG (dit nieuwe richtlijn intrekt richtlijn 90/219/EEG and de volgende achtereenvolgende wijzigingen: richtlijn 94/51/EG, richtlijn 98/81/EG en beschikking 2001/204/EG). Aan de verschillende lidstaten van de Europese gemeenschap wordt gevraagd om het ingeperkt gebuik van genetisch gemodificeerde micro-organismen te reglementeren met als doel potentieel negatieve effecten op de volksgezondheid en het leefmilieu te minimaliseren.

Hoewel enkel genetisch gemodificeerde micro-organismen binnen het wettelijk kader van de EU vallen, werd de Belgische wetgeving verder uitgebreid tot genetisch gemodificeerde organismen. Bovendien, aangezien de veiligheid bij manipulaties met GMM's en GGO's samen met de karakteristieken van het recipiënt of het donor (micro-) organisme, en in het bijzonder samen met hun pathogeniciteit voor mens, dier en planten moet worden beschouwd, werden ook pathogene organismen aan het toepassingsgebied van de regionale wetgeving gevoegd.

De drie gewesten (het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) hebben de hierboven vermelde EU wetgevingen geïmplementeerd binnen het kader van leefmilieuwetgevingen inzake ingedeelde inrichtingen. In dit verband vormt bioveiligheid maar één van de verschillende veiligheidsaspecten die worden overkoepeld door de milieuvergunning.

Alle activiteiten in laboratoria, animalaria, serres, ziekenhuiskamers en grootschalige productiefaciliteiten met betrekking tot genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen zijn onderworpen aan een vooraf geschreven toelating van de relevante regionale bevoegde overheden op basis van een specifieke kennisgevings- en besluitprocedure. Tijdens deze procedure wordt de risico-evaluatie voor advies aan de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB) overgemaakt, die als technisch expert optreedt voor de Gewesten.

 [Home Page] [Zoek] Copyright ©2005 WIV-SBB  Contact  Privacy